ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

Az Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvány az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú
rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.) előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési
tájékoztatást nyújtja a természetes személyek adatainak kezeléséről.

I. AZ ADATKEZELŐ ADATAI

név: Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvány
nyilvántartási szám: 03 01 0000131
nyilvántartó bíróság: Kecskeméti Törvényszék
székhely: 6300 Kalocsa, Szent Imre utca 24
adószám: 18152281-1-03
email: kalo-vau@freemail.hu
honlap: www.kalo-vau.hu

II. AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJAI

Önkéntes jelentkezések kezelése, ideértve az önkéntes tevékenységet vállaló személyek
nyilvántartását, egymástól való megkülönböztetését és a velük való rendszeres kapcsolattartást;
adatok minőségének biztosítását és a visszaélésszerű jelentkezések kiszűrését.
Adományok és felajánlások gyűjtése (tárggyal vagy pénzadománnyal történő támogatás,
szolgáltatással történő támogatás) és kezelése és az adományozóval való kapcsolattartás
adatminőségi célokból.
Örökbefogadók adatainak kezelése az általunk örökbeadott állatok befogadói adatainak tárolása
későbbi kapcsolatfelvétel céljából.
Web-analitka és jelentéskészítés: Az Alapítvány honlapjának fenntartásával és a honlap
hatékonyságának mérésével és biztonságával kapcsolatos adatkezelés.

 

III. A KEZELT ADATOK KÖRE

Az önkéntes jelentkező teljes neve azonosítás céljából (tevékenységhez szükséges) e-mail címe;
telefonszáma kapcsolattartás céljából (tevékenységhez szükséges), jelentkezés vagy regisztráció
időpontja az adatok minőségének fenntartása céljából kerülnek kezelésre. (tevékenységhez
szükséges)
Az adományozó: az adományozó teljes neve, adományozó országa, e-mail címe, telefonszáma
(önkéntesen megadható, ha kapcsolatfelvétel céljából megadja); az adomány adatai adományozás
céljának leírása; számlázási cím, a tranzakció végrehajtásához szükséges adatok, így bankszámlaszám,
adomány összege, forrása, adományozás időpontja. A megadott adatok az adományozáshoz, illetve
az adományigazolás kiállításához szükségesek.
Örökbefogadó adatainál az örökbefogadó neve, címe, telefonszáma, személyigazolvány száma,
születési helye/ideje és anyja neve szerepel az örökbefogadási szerződésen.
A honlap látogatása során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben
következtetni lehet az érintett személyére, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző
típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a
rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói
szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú
kiszolgáláshoz nyújt segítséget.
Az Alapítványunk nem gyűjt gyermekektől személyes adatot.
Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár
el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.
Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles
az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel
összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával
összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az
Alapítvány Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles
biztosítani, és az Alapítványt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.
Az adatkezelő fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelmi
szabályzatát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően
módosítsa.

 

IV. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az érintett személy adattörlési kérelmének teljesítéséig, ennek hiányában az adatok az önkéntessel
fennálló jogviszony megszűnését követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza
alapján 8 év múlva törlésre kerülhetnek. Ha az adatokra számviteli szempontból nincs szükség, az
adatok az önkéntessel fennálló jogviszony megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:22. § szakasza alapján 5 év múlva törlésre kerülhetnek.
Ön a megadott adatait bármikor módosíthatja, jelentkezését visszavonhatja, adatai törlését kérheti.
Ezúton tájékoztatjuk, hogy jogában áll az adatainak törlését kérni bármikor az kalo-vau@freemail.hu
címen.

 

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az érintett önkéntes/örökbefogadó hozzájárulása (Infotv. 5. § (1)(a), 2018 május 25-től az Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja) alapján, melyet az érintett a személyes adatai
önkéntes megadásával igazol.
Az adomány rendelkezésre bocsátását követően az adomány juttatásával kapcsolatos számviteli
jogszabályokon alapuló adatkezelés kötelező, amely az Infotv. 5. § (1)(b) pontján, illetve 2018. május
25-től az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (c) pontján alapul).
A Webanalitika az Alapítvány elsőbbséggel bíró jogos érdeke a weboldalával kapcsolatos látogatói
adatok mérése és a honlap biztonságának fenntartása. E szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatos
sütik telepítéséhez: az Alapítvány a felhasználó hozzájárulását kéri (az Infotv. 5. § (1)(a)) alapján, 2018
május 25-től az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján).
Az adatkezelő birtokába került adatokat kizárólag az adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban
meghatározott adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói kezelik, akiket
valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.
Alapítványunk nem vesz igénybe adatfeldolgozót működése során.

 

VI. TECHNIKAI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK AZ
ADATVÉDELEM ÉRDEKÉBEN

Személyes adatainak biztonsága érdekében technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági
intézkedésekkel biztosítjuk, hogy személyes adataihoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá és
azokat a megadott célokra használhassák. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket tesszük:
az adatkezelő a belső adatvédelmi szabályzatával összhangban megteszi azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi
jogszabályok rendelkezései alapján és a technika adott állása szerint is a megfelelő védelmi szint
eléréséhez és érvényesüléséhez szükségesek az adatvesztés és az illetéktelenek által történő
hozzáférés elkerülése érdekében;
az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja
meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága
igazolható, továbbá a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen; a választott informatikai, műszaki
rendszerek alkalmasak az adatkezelési céloknak és a kezelt személyes adatok mennyiségének
megfelelő védelemre (csak korlátozott hozzáférés a kezelt adatokhoz);
a személyes adatokat az adatkezelő bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a
személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő;
az adatkezelő biztosítja az adatok, az adathordozó eszközök és az iratok megfelelő fizikai védelmét
(jelszavas védelem a laptopján).

 

VII. AZ ÉRINTETT JOGAI

Az érintettnek, azaz Önnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésnek korlátozását és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

 

Tájékoztatáshoz való jog: Kérésére az adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatást az adatkezelő a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban,
közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult az alapítványunktól visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy
személyes adatinak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az adatkezelő által
kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését,
illetve kiegészítését kérni.

Törléshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy
kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az adatkezelő számára már nem
feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más
esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az adatkezelő megtagadhatja a
törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb
jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további
kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük.

Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az adatkezelő –
az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban
tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről
mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik
intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól
másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

Önnek joga van hozzá, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonja,
azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

VIII. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE,
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK, BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben az érintett az adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, vagy az
adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Tájékoztatjuk,
hogy a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindíthatja.
Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. – levelezési cím 1530
Budapest, Pf. 5; ugyfelszolgalat@naih.hu; +36 1 391 1400) panaszt nyújthat be, valamint
bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével
kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
Az adatkezelő az általa történt adatkezelésekre vonatkozó bármilyen változásról a központi
internetes oldalán annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatást ad.

 

IX. FRISSÍTÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A jelen tájékoztató bármikor frissítésre kerülhet abból a célból, hogy a mindenkori jogszabályi
követelményeknek megfeleljünk.

A tájékoztató frissítésének dátuma 2023. április 27.